Strona głównaNasza SzkołaStatut
   

S T A T U T
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

w Nowym Sączu

Rozdział I

I.   NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1.

1. Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowym Sączu, zwana dalej Szkołą, jest policealną szkołą kształcącą młodzież w systemie stacjonarnym. Umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, zgodnie Rozporządzeniem z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 199, poz. 2046

2. Szkoła ma swoją siedzibę w Nowym Sączu, ul. Długosza 67.

3.  Prowadzi zajęcia teoretyczne i ćwiczenia we własnych pracowniach:   ogólnodydaktycznej, technologii postaci leków, farmakognozji,   anatomii i fizjologii oaz komputerowej. Laboratorium analizy leków mieści się w pracowni chemicznej Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu.

4.  Szkoła kształci w zawodzie: technik farmaceutyczny nr zawodu 322[10] wg programu nauczania 322[10]/SP/MENiS/2005.01.31 Okres nauczania w Szkole trwa dwa lata    i dzieli się na cztery semestry.

5.  Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

6.  Osobą  prowadzącą Szkołę jest Pani Barbara Leśkiewicz– Rzeszutek  zam. ul. Ogrodowa  9/18,  38 – 300 Gorlice.

Rozdział II

II.    CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w “Ustawie o systemie oświaty “ oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,  

poprzez właściwe zorganizowanie procesu kształcenia zgodnie z obowiązującym   

programem nauczania.

2)  Przygotowuje do egzaminu zawodowego, zgodnie z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych, w celu uzyskania przez słuchaczy dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3)  Kształtuje właściwą postawę etyczną słuchaczy pożądaną w przyszłej pracy zawodowej.

4)  Promuje zdrowie jako wartość nadrzędną poprzez integrację programu dydaktycznego  z   działaniami wychowawczymi.

5)  Przygotowuje do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

6)  W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Organizuje dla słuchaczy dodatkowo kursy zwiększające ich kwalifikacje i szanse zatrudnienia.

7)  Zapewnia słuchaczom opiekę wychowawczą, pomoc pedagogiczną i psychologiczną oraz socjalną odpowiednio do możliwości szkoły.

8)  Zapewnia słuchaczom naukę w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy w czasie zajęć szkolnych oraz praktycznej nauki zawodu.

§ 3

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej “opiekunem” .

Dla zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej opiekun winien prowadzić  

powierzony oddział przez cały cykl kształcenia.

Rozdział III

III.  OSOBA PROWADZĄCA

§ 4

Osobą prowadzącą Szkołę jest Pani Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek, 

zamieszkała w Gorlicach przy ulicy  Ogrodowej  9/18

§ 5

Do zadań Osoby prowadzącej Szkołę należy:

1)  Nadanie Szkole statutu i dokonywanie w nim zmian.

2)  Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły.

3)  Ustalanie wysokości czesnego i innych opłat.

4)  Zarządzanie majątkiem Szkoły, zatwierdzanie pliminarza wydatków finansowych .

5)  Zatwierdzanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie: zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji, zasad i stawek ich wynagradzania oraz wewnętrznej organizacji Szkoły.

6)  Zapewnienie dobrych warunków działania Szkoły w zakresie kadrowym i organizacyjnym w tym bezpiecznych higienicznych warunków nauki.

7)  Wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.

Rozdział IV

IV. ORGANY SZKOŁY

§ 6

Organami szkoły są:

1)  Dyrektor Szkoły.

2)  Rada Pedagogiczna .

§ 7

  1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Osoba prowadząca Szkołę.    
  2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły, repzentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad słuchaczami uczącymi się w Szkole.

§ 8

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności:

1)  Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2)  Kształtuje atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki   pracownicze.

3)  Przedkłada do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji.

4)  Ustala, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, organizację pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych .

5)  Przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy.

6)  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji .

7)  Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa .

8)  Sprawuje nadzór pedagogiczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach..

9)   Podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania do Szkoły oraz skreślenia z listy słuchaczy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. .

10)   Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

11)   Egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły.

12)   Organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz sprawuje nadzór nad ich przebiegiem.

13)   Wnioskuje do Osoby prowadzącej Szkołę o wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.

14)   Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych.

§ 9

Zasady działania i kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły stanowiącym i opiniodawczym    w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  i opieki.

2)  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, oraz w miarę potrzeb.

4)  Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę  albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebranie Rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.

6)  Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:

a)  zatwierdza plany pracy szkoły.

b)  podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy.

c)  podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

d) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

e)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

f)   opiniuje  propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie powierzenia przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych  oraz wychowawczych.

g)  może wystąpić do Osoby prowadzącej Szkołę z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora.

7)  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8)  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów    w obecności co najmniej połowy jej członków.

9)  Uchwały Rady Pedagogicznej prawomocnie podjęte są zapisywane w Księdze Uchwał Rady Pedagogicznej .

10)  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10

Zasady współdziałania organów szkoły:

1)  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2)  Dyrektor przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji  i promocji słuchaczy.

3)  Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

4)  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Osobę prowadzącą Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5)  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Osobą prowadzącą Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6)  Spory kompetencyjne między organami Szkoły rozstrzyga  Osoba prowadząca Szkołę.

Rozdział V

V. ORAGANIZACJA SZKOŁY

§ 11

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim programem nauczania.

2.  Przeciętna liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić od 25 do 30.

3.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, w grupach ćwiczeniowych oraz praktyczna nauka zawodu.

4.  Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwa 45 minut, zaś godzina zajęć praktycznych trwa 55 min.

5.  Jednostki lekcyjne mogą być łączone z zachowaniem zasad higieny pracy słuchaczy  i nauczycieli.

6.  Dyrektor Szkoły dokonuje corocznie podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad wynikających z programów nauczania kształcenia zawodowego.

7.  Do zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zalicza się zajęcia w pracowniach przedmiotowych oraz zajęcia praktyczne.

§ 12

1.  Cykl nauki w danym roku szkolnym obejmuje dwa semestry.

2.  Nauka w Szkole trwa cztery semestry o wymiarze czasowym: I, II, III. semestr po 19 tygodni,  IV semestr 14 tygodni oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez  Dyrektora, na podstawie planów nauczania .

3.  Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Dyrektor Szkoły w oparciu o przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 13

1.  Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

2.  Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest indywidualnie (zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa w aptece ogólnodostępnej) lub w grupach (zajęcia praktyczne w aptece szpitalnej, w hurtowni leków i zakładzie produkującym leki).

3.   Umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera Dyrektor Szkoły z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

4.  Obowiązki Szkoły oraz instytucji przyjmujących słuchaczy na praktyczną naukę zawodu określa Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( DZ.U. nr. 113, poz. 988 ze zm.).

5.  Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie ze szkolnym rozkładem zajęć oraz harmonogramem praktyk i zajęć praktycznych.

6.  Odzwierciedleniem przebiegu praktycznej nauki zawodu jest dziennik praktycznej nauki zawodu.

7.  Funkcję opiekuna praktycznej nauki zawodu pełni Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

8.  Osoba prowadząca Szkołę zapewnia środki finansowe na realizację praktycznej nauki zawodu.

§ 14

1.  Dla realizacji celów statutowych Szkoła dysponuje :

1)  Salami lekcyjnymi z niezbędnym wyposażeniem.

2)  Pracowniami :

a)  ogólnodydaktyczną

b)  technologii postaci leków

c)  farmakognozji

d) analizy leków (umowa użyczenia)

e)  anatomii i fizjologii

f)   komputerową

3)  pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi.

Rozdział VI

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 15

1.  W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

2.  Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają odrębne przepisy.

3.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

4.  Realizując podstawowe funkcje Szkoły nauczyciel dąży do pełnego rozwoju osobowości słuchaczy, kształci i wychowuje w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości oraz odpowiedzialności i szacunku do pracy.

§ 16

Zadania nauczyciela :

1)  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.

2)  Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, poprawność merytoryczną   i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3)  Ma obowiązek opracować rozkład materiału do nauczanego przedmiotu i wymagania edukacyjne.

4)   Odpowiada za bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć dydaktycznych i innych organizowanych przez Szkołę.

5)  Odpowiada za przestrzeganie przez słuchaczy regulaminów pracowni szkolnych 

6)  Bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich słuchaczy.

7)  Doskonali swoje umiejętności dydaktyczno-metodyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.

8)  Informuje opiekuna oddziału, Dyrektora  oraz Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych słuchaczy.

9)  Przestrzega porządku pracy (punktualności, pełnego wykorzystania czasu zajęć, właściwego prowadzenia dokumentacji). 

10)  Uczestniczy w Radach Pedagogicznych i uroczystościach szkolnych.

§ 17

Uprawnienia nauczyciela:

1)  Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

2)  Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów słuchaczy.

3)  Wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla słuchaczy.

§ 18

Odpowiedzialność nauczyciela :

1    Odpowiada służbowo za:

1)  Poziom wyników dydaktycznych w zakresie swojego przedmiotu stosownie do realizowanego programu nauczania.

2)  Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

3)  Skutki zaistniałe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem słuchaczy na zajęciach.

§ 19

. Zadania nauczyciela zajęć praktycznych:

1).    Zapoznaje słuchaczy przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu z przepisami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy zawodowej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2).    Uzgadnia sprawy organizacyjne z placówką szkoleniową.

3).    Prowadzi zajęcia zgodnie z programem nauczania oraz harmonogramem zajęć.

4).    Nadzoruje wykonanie przez słuchaczy określonych zadań: przydziela im zadania oraz kontroluje i ocenia nabyte umiejętności praktyczne w zakresie poszczególnych celów kształcenia.

5).    Potwierdza odbycie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dziennikach szkolenia praktycznego

6).    Po zakończeniu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ocenia słuchaczy .

§ 20

Zadania opiekuna roku :

1).    Sprawuje opiekę wychowawczą nad słuchaczami.

2).    Współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w semestrze.

3).     Ze względu na pełnoletność słuchaczy, opiekun realizuje swoje zadania odpowiednio do wieku słuchaczy, ich potrzeb i problemów głównie przez rozmowę z nimi..

4).    W przypadku niepowodzeń szkolnych słuchacza,  bezpośrednio stara się z nimi zapoznać  i ustalić potrzeby w tym zakresie.

5).    Prowadzi dokumentację oddziału oraz każdego słuchacza /dziennik lekcyjny, arkusz ocen, indeksy, semestralne zestawienie ocen, świadectwa ukończenia szkoły/.

§ 21

Uprawnienia opiekuna :

1).    Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa Szkoły i właściwych placówek i instytucji oświatowych.

2).    Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów swoich słuchaczy do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VII

VII. SŁUCHACZE SZKOŁY

§ 22

1.  Słuchaczami Szkoły mogą być absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej.

2.  Słuchacz jest obowiązany do posiadania indeksu wg wzoru zatwierdzonego przez Ministra Edukacji, który jest dokumentem obrazującym przebieg nauki w Szkole.

§ 23

Słuchacz ma prawo do:

1).    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2).    Warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej.

3).    Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.

4).    Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

5).    Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

6).    Informacji odnośnie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, sposobów przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wymagań edukacyjnymi na poszczególne oceny. .

7).    Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych.

8).    Uzyskania zgody na zwolnienie z wychowania fizycznego na dany semestr  w uzasadnionych przypadkach.

Słuchacz ma obowiązek:

1).    Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych  i  praktycznych oraz w życiu Szkoły.

2).    Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pracowników placówek szkolenia praktycznego.

3).    Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole oraz w placówkach szkolenia praktycznego.

4).    Uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Szkoły i placówek szkolenia praktycznego, poprzedzającego otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły bądź wcześniejszego przerwania nauki w Szkole.

5).    Usprawiedliwienia nieobecności u opiekuna semestru osobiście w formie ustnej,  w  terminie 1 tygodnia po ustaniu przyczyny nieobecności. Jeżeli posiada zwolnienie lekarskie powinien je przedłożyć do wglądu.

6).     Używania odzieży ochronnej podczas zajęć praktycznych, ćwiczeń zgodnie z regulaminem pracowni lub placówki, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.

7).    Zaliczania wszystkich zajęć praktycznych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ustalić z nauczycielem prowadzącym zajęcia sposób nadrobienia zaległości.

Ponadto słuchacz Szkoły ma obowiązek przestrzegania:

1)  Zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Szkole .

2)  Zakazu spożywania alkoholu i przebywania w Szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających.

3)  Zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas trwania zajęć dydaktycznych. W ważnych życiowych sytuacjach (oczekiwanie na wiadomość dotyczącą zdrowia, życia, bezpieczeństwa kogoś bliskiego) należy zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

§  24

Wobec słuchaczy nie przestrzegających postanowień zawartych w statucie stosuje się regulaminowe kary:

I    stopień - upomnienie udzielone przez opiekuna roku.

II   stopień – ustna nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.

III  stopień - nagana z ostrzeżeniem na piśmie dołączonym do arkusza ocen udzielona

    przez  Dyrektora Szkoły .

IV  stopień - skreślenie z listy słuchaczy Szkoły przez Dyrektora na podstawie uchwały 

    Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego roku.

§ 25

Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy bez stosowania kolejnych kar w następujących przypadkach :

1)    Dopuszczenia się czynu zagrażającego bezpieczeństwu osób innych.

2)  Spożywania alkoholu lub przebywania na terenie Szkoły w stanie wskazującym na  

spożycie alkoholu.

3)  Dopuszczenia się wykroczeń przepisów Kodeksu Karnego i uzyskania skazującego wyroku sądowego.

4)  Rozprowadzania, stosowania oraz przebywania w Szkole w stanie wskazującym na użycie środków odurzających.

5)  Nie podjęcie nauki na początku roku szkolnego lub semestru oraz przerwania nauki  w trakcie roku szkolnego, bez powiadomienia Dyrektora Szkoły o przyczynie nieobecności, co najmniej przez okres dwóch tygodni.

§ 26

1.  Słuchacz ma prawo odwołania się na piśmie od udzielonej kary IV stopnia do Osoby prowadzącej Szkołę  za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.

2.  Decyzja Osoby prowadzącej Szkołę jest ostateczna.

3.  Skreślenie z listy słuchaczy następuje w drodze pisemnej decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły .

4.  Dyrektor Szkoły informuje o skreśleniu z listy słuchaczy zainteresowanego oraz rodziców lub prawnych opiekunów .

§ 27

Za wyróżniającą  się postawę słuchacz może otrzymać następujące nagrody :

1)  Ustna pochwała Dyrektora na forum Szkoły.

2)  Dyplom uznania.

§ 28

1.  Słuchacz kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się wszystkie oceny końcowe  klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał oceny  wyższe od oceny niedostatecznej.

2.  Słuchacz, który ukończył Szkołę ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Rozdział VIII

VIII. SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

§ 29

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły.

1)  z czesnego od słuchaczy.

2)  z dotacji na podstawie Ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IX

IX.  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 30

1.  Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania , klasyfikowania    i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

2.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.

3.  Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania.

§ 31

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:     

1)  Informowanie słuchacza o poziomie oraz o postępach jego osiągnięć edukacyjnych.

2)  Udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3)  Motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce.

4)  Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)  Ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  wg skali przyjętej w Szkole.

3)  Ustalanie warunków i trybu ustalania wyższych niż przewidywane semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 32

Zasady oceniania:

1)  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy oraz   o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna )  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)  Oceny są jawne dla słuchaczy.

3)  Na prośbę słuchaczy nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

4)  Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w punkcie 9.

5)  Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze.

6)  Oceny semestralne i końcowe są ocenami klasyfikacyjnymi i stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Szkoły.

7)  Oceny semestralne z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrze programowo najwyższym są ocenami końcowymi z tych przedmiotów.

8)  Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani na ukończenie Szkoły.

9)  Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący  6

b) stopień bardzo dobry  5

c) stopień dobry  4

d)  stopień dostateczny  3

e) stopień dopuszczający  2

f) stopień niedostateczny  1

10)  Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym zapisywanie ocen cząstkowych cyframi,  z minusem”-„ i plusem „+”  , odnotowywanie nieprzygotowania do lekcji jako  „np.”

11)  Ocenianie winno odbywać się na bieżąco. Każdy słuchacz powinien otrzymać minimum trzy oceny z przedmiotu w trakcie semestru, jeżeli tygodniowy wymiar godzin wynosi 1 do 2 godz..

12)  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

13)  Oceny bieżące z przedmiotów objętych programem nauczania wpisuje się do dziennika lekcyjnego, semestralne do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i indeksu a z egzaminów także do protokołu z egzaminu.

14)  Ocena semestralna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

15)  W sytuacji gdy  zajęcia teoretyczne i ćwiczenia z jednego przedmiotu prowadzi dwóch nauczycieli, ustala się jedną uzgodnioną przez nauczycieli prowadzących ocenę.

16)  Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala opiekun praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia  praktyczne lub praktyki zawodowe.

17)  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 33 pkt. 1.

18)  Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy przeprowadza się w ciągu semestru na bieżąco w formie pisemnej, ustnej oraz zadań praktycznych za pomocą:

a)  pytań problemowych

b)  testów w różnej formie

c)  pisemnych sprawdzianów wiadomości

d) obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania zadań w trakcie ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika wraz z datą.

19)  Termin sprawdzianu powinien być uzgodniony ze słuchaczami z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika lekcyjnego.

20)  Nieobecność słuchacza na sprawdzianie odnotowana jest w miejscu  oceny literą „N”.

21)  Nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wraz z wpisem ocen do dziennika lekcyjnego. Jeżeli nauczyciel przewiduje ocenę semestralną niedostateczną powinien poinformować  o tym słuchacza na miesiąc przed przewidywanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, co powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Fakt poinformowania słuchacz potwierdza podpisem.

22)  Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy,  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

23)  Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

24)  Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

25)  Na prośbę słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

26)  W przypadku nieklasyfikowania słuchacza w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „niesklasyfikowany” w miejsce oceny.

27)  Słuchacz może zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

28)  W uzasadnionych przypadkach słuchacz może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

29)  Decyzję o zwolnieniu słuchacza z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

30)  W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.

§ 33

Ustala się tryb przeprowadzenia sprawdzianu:

1)  W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2)  Termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej ustala się ze słuchaczem.

3)  W skład komisji wchodzą:

a)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji,  w przypadku nieobecności Dyrektora,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,   prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne .   

4)  Nauczyciel, który wystawił ocenę klasyfikacyjną weryfikowaną sprawdzianem, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub    w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5)  Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona   w wyniku egzaminu poprawkowego.

6)  Z prac komisji sporządza się protokół zwierający:

a.   skład komisji

b.  termin sprawdzianu

c.   zadania sprawdzające

d.  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7)  Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

8)  Słuchacz , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

9)  Przepisy określone w  § 33  stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna .

§ 34

Ustala się tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego :

1)  Słuchacz może zdawać egzamin klasyfikacyjny lub egzamin poprawkowy po złożeniu prośby pisemnej do Dyrektora Szkoły, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2)  Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

3)  Egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin poprawkowy składa się w formie pisemnej oraz ustnej .

4)  Egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) ma formę  praktyczną.

5)  Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły .

6)  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich a jeżeli zajęcia kończą się w styczniu, nie później niż do końca lutego.

7)  Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września    a jeżeli zajęcia kończą się w styczniu, nie później niż do końca marca.

8)  Dla słuchacza nie klasyfikowanego ze szkolenia praktycznego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, Szkoła może zorganizować w miarę możliwości dodatkowe zajęcia.

9)  Egzamin  poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora– jako przewodniczący.

b)  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.

c)  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek .

10)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a)  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.

b)  Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

12)  Nauczyciel egzaminujący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)  skład komisji,

b)  termin egzaminu,

c)  pytania egzaminacyjne,

d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

14)  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

15)  Słuchacz, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza ten sam semestr.

16)  Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz.

§ 35

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

stopień celujący - otrzymuje słuchacz, który:

opanował w pełni wymagania obejmujące treści programowe w danym semestrze, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z programu nauczania przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania, swobodnie i wyczerpująco potrafi zapzentować posiadaną wiedzę    i umiejętności, posiada inne porównywalne osiągnięcia.

stopień bardzo dobry -otrzymuje słuchacz, który:

opanował wymagania programowe obejmujące całą treść nauczania określonego programu    w danym semestrze, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi je zastosować do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach, jest aktywny w procesie dydaktycznym, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności, potrafi pzentować swoje stanowisko używając rzeczowych i logicznych argumentów.

 stopień dobry - otrzymuje słuchacz, który:

 nie opanował w całości wymagań programowych w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne potrafi wykorzystywać dodatkowe źródła wiedzy wskazane przez nauczyciela.

 stopień dostateczny -otrzymuje słuchacz, który:

opanował wymagania wynikające   z podstawy programowej kształcenia ogólnego bardzo przystępne, łatwe, proste, niezbędne na danym etapie edukacyjnym,   rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim  i małym stopniu trudności, potrafi pzentować swoją wiedzę przy pomocy nauczyciela, jest mało aktywny w procesie dydaktycznym.

  stopień dopuszczający - otrzymuje słuchacz, który:

ma braki w opanowaniu wymagań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe , o niewielkim stopniu trudności.

 stopień niedostateczny - otrzymuje słuchacz, który:

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest  w stanie rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

§ 36

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe :

1)  Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu ustalanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2)  Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach. Etap pisemny przeprowadza się w formie testów, etap praktyczny polega na wykonywaniu zadania sprawdzającego praktyczne umiejętności w zawodzie.

3)  Opis zakresu egzaminu dla danego zawodu, kryteria oceniania, formę i warunki przeprowadzenia oraz przykładowe zadania zawierają informatory.

4)  Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodowe, do 20 grudnia w roku szkolnym, w którym zdaje egzamin składa pisemną deklarację woli przystąpienia do tego egzaminu.

5)  Na podstawie złożonych deklaracji przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza informację dotyczące osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu i przesyła ją pocztą elektroniczną do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 10 stycznia.

6) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego i praktycznego egzaminu nie później niż na 1 miesiące przed jego terminem oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

Rozdział X

X. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 37

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów .

1).    Rekrutacja do Szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

2).    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

a)  podanie – kwestionariusz wg wzoru opracowanego przez Szkołę (do pobrania   w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły),

b)  świadectwo ukończenia szkoły średniej,

c)  trzy fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZiOS z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 767). Skierowanie na badania lekarskie pobiera się w sekretariacie szkoły.

3).    Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do 25 sierpnia

4).    Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

5).    Kandydaci mający określone osiągnięcia indywidualne w dziedzinie związanej z obranym kierunkiem kształcenia mogą załączyć do podania odpowiednie opinie lub inne dokumenty potwierdzające te osiągnięcia.

§ 38

Przyjmowanie kandydatów do Szkoły:

1)  Przyjęcie do Szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Osoba prowadząca powołuje trzyosobową komisję, w skład której wchodzi Dyrektor Szkoły będący przewodniczącym komisji.

3)  Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporządza protokół

4)  W przypadku liczby kandydatów równej lub mniejszej od liczby miejsc, komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

5)  Do Szkoły może być przyjęty słuchacz innej szkoły o tym samym kierunku kształcenia, jeżeli ma zaliczony co najmniej jeden semestr nauki i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

§ 39

Informacje porządkowe

1)  Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat Szkoły.

2)  Warunkiem przystąpienia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.

3)  Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 29 sierpnia  do godz. 1500.

 Rozdział XI

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

  1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę Szkoły.
  2. Szkoła ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Niepubliczna Szkoła Policealna  w Nowym Sączu.
  3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  5. Zmiany w statucie jak też decyzja o likwidacji Szkoły nalezą do kompetencji Osoby prowadzącej Szkołę.
  6. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana na sześć miesięcy przed likwidacją powiadomić słuchaczy, a akta i dokumentację przekazać protokolarnie do Organu nadzorującego Szkołę.

 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
tel. 018 443 80 77,
kom. 604 447 264
e-mail: nsp@poczta.onet.pl
Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info