Strona głównaPlan nauczaniaSzkolenie praktyczne
   

Szkolenia praktyczne
 

Zajęcia praktyczne realizowane są w trakcie trzeciego i czwartego semestru nauki w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • zakładach farmaceutycznych. 


W czwartym semestrze, każdy słuchacz odbywa indywidualną praktykę zawodową w aptece.

Celem praktyki jest przygotowanie przyszłego technika farmaceutycznego do samodzielnego planowania i realizowania zadań zawodowych.

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

LP.

MIEJSCE REALIZACJI

RODZAJ PNZ

LICZBA GODZIN

LICZBA TYGODNI

TERMIN REAZLIZACJI

1.

Apteka ogólnodostępna

Zajęcia praktyczne

96

16

od 1 września 2009 r.         do 18 grudnia 2009 r.

2.

Apteka szpitalna lub zakładowa

Zajęcia praktyczne

60

10

od 4 stycznia 2010 r.        do 26 marca 2010 r.

3.

Zakład przemysłu farmaceutycznego

Zajęcia praktyczne

18

3

od 8 kwietnia 2010 r.      do 23 kwietnia 2010 r.

4.

Hurtownia farmaceutyczna

Zajęcia praktyczne

18

3

od 26 kwietnia 2010 r.    do 14 maja 2010 r.

5.

Apteki wg imiennego wykazu słuchaczy

Praktyka zawodowa

140

4

od 17 maja 2010 r.        
do 11 czerwca 2010r.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Najważniejsze cele zajęć praktycznych w wyniku których słuchacz powinien zdobyć określoną wiedzę i umiejętności praktyczne ; ( powiększyć litery)

 • uczestniczenie w pracy placówek ochrony zdrowia lub innych zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • posługiwanie się wyposażeniem technicznym i laboratoryjnym placówek farmaceutycznych
 • zorganizowanie stanowiska pracy, w tym do pracy aseptycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zorganizowanie stanowisko pracy z godnie z wymogami ergonomii
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • posługiwanie się nomenklaturą polską i łacińską w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu
 • przechowanie produktów leczniczych i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta
 • kontrolowanie jakości wydawanych produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • posługiwanie się programami komputerowymi do ewidencjonowania przychodów
  i rozchodów produktów leczniczych oraz materiałów medycznych,
 • tworzenie listy braków, zamówień, wyceny leków produkowanych w aptece (przerób laboratoryjny) z wykorzystaniem technologii komputerowej
 • wykonywanie przy stole ekspedycyjnym czynności związanych z wydawaniem leków gotowych i recepturowych
 • informowanie pacjenta o sposobie użycia i przechowywania leku
 • uczestniczyć w programach opieki farmaceutycznej,
 • wykonanie czynności pomocniczych przy sporządzaniu leków
 • sporządzanie różnych postaci leku
 • wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej
 • wypełnianie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach
 • przeprowadzanie kontroli terminów ważności i rotacji leków
 • korzystanie z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o lekach
 • stosowanie zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ
Technik farmaceutyczny nr programu: 322{10}/SP/MENiS/2005.01.31

6 godzin x 16 tygodni = 96 godzin

LP

TEMAT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1.

Wykonywanie oraz opisywanie fasunków.

2.

Wykonywanie rozcieńczeń.

3.

Wykonywanie preparatów galenowych według obowiązującej Farmakopei oraz prowadzenie dokumentacji.

4.

Zapoznanie się z zasadami wystawiania recept.

5.

Zapoznanie się z zasadami realizacji recept (marże, limity).

6.

Zapoznanie się z zasadami obliczania kosztów leku recepturowego.

7.

Odczytywanie recept prostych i złożonych.

8.

Sprawdzanie recepty pod względem wielkości dawek, ewentualnych niezgodności.

9.

Opisywanie recepty.

10.

Wykonywanie wszystkich postaci leku recepturowego w tym leku wykonywanego w warunkach aseptycznych.

11.

Udzielanie informacji o sposobie dawkowania i przechowywania leku.

12.

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi przechowywania produktów leczniczych i materiałów medycznych.

13.

Zapoznanie z zasadami rotacji leków.

14.

Zapoznanie się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowo-towarowych, w tym zasad tworzenia zbiorczych zestawień recept podlegających refundacji.

15.

Zamawianie i przyjmowanie towaru (współuczestniczenie).

16.

Współpraca z zespołem pracowników apteki.

 

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ  
Technik farmaceutyczny nr programu : 322{10}/SP/MENiS/2005.01.31

6 godzin x 10 tygodni = 60 godzin

KOLEJNY TYDZIEŃ ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1.

Zapoznanie się z programem zajęć. Szkolenie BHP. Zapoznanie się z receptariuszem szpitalnym oraz specyfiką zaopatrywania oddziałów szpitalnych w leki i materiały medyczne.

 

2.

Wykonywanie fasunków wszystkich postaci leków będących w asortymencie apteki szpitalnej.

3.

Wykonywanie rozcieńczeń.

4.

Wykonywanie preparatów galenowych zgodnie z Farmakopeą Polską.

5.

Prowadzenie rejestru leków wykonywanych w aptece.

6.

Opisywanie leków wydawanych w opakowaniach aptecznych.

7.

Odczytywanie recept prostych i złożonych. Sprawdzanie recept pod względem wielkości przepisanych dawek i ewentualnych niezgodności. Uczestniczenie w rozwiązywaniu niezgodności recepturowych. Prawidłowe opisywanie sygnaturek.

8.

Wykonywanie wszystkich postaci leków w tym leków przygotowywanych w warunkach aseptycznych.

9.

Wydawanie leków na oddziały szpitalne zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kontrolowanie apteczek oddziałowych pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi przechowywania leków. Przechowywanie i rotacja leków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.

Korzystanie z programu komputerowego przy określaniu zapasów leków w aptece, przygotowywaniu zamówień, wycenie leku recepturowego oraz księgowaniu przychodów i rozchodów. Współudział w pracach związanych z zamawianiem i przyjmowaniem towarów.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

nr programu: 322{10}/SP/MENiS/2005.01.31
6 godzin x 3 tygodnie = 30 godzin

Na program składają się następujące zajęcia i działania praktyczne;

 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujących w zakładzie produkującym leki
 • uczestniczenie we wszystkich etapach produkcji i konfekcjonowania produktów leczniczych  
 • uczestniczenie w kontroli jakości surowców i gotowych produktów  
 • przechowywanie surowców do produkcji i gotowych produktów wytwarzanych w zakładzie.             
 • współuczestniczenie w badaniach dotyczących jakości leków  
 • współpraca z zespołem pracowników uczestniczących w produkcji

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

nr programu: 322{10}/SP/MENiS/2005.01.31
6 godzin x 3 tygodnie = 30 godzin

Na program składają się następujące zajęcia i działania praktyczne;

 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujących w hurtowni  
 • współuczestniczenie w pracy poszczególnych działów hurtowni farmaceutycznej 
 • uczestniczenie w pracy poszczególnych działów magazynowych hurtowni  
 • posługiwanie się programem komputerowym w zakresie obiegu leku od zakupu do sprzedaży hurtowej  
 • posługiwanie się programem komputerowym przy wystawianiu faktur sprzedaży i  korygowania faktur 
 • współpraca z zespołem pracowników hurtowni farmaceutycznej

PRAKTYKA ZAWODOWA

Cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia student powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania w praktyce zawodowej wiedzy nabytej w szkole
 • znajomości struktury organizacyjnej zakładu pracy
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności zawodowej
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • posługiwanie się aparaturą, sprzętem i urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu zakładu
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • fachowe wykonywanie czynności na powierzonych stanowiskach
 • wydawanie leków gotowych, wykonanie leków recepturowych i aptecznych
 • kontrolowanie jakości wydawanych produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • przechowywanie produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • informowanie pacjenta o sposobie użycia i przechowywania leków
 • posługiwanie się programami komputerowymi na wszystkich etapach pracy apteki, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • uczestniczenie w czynnościach związanych z zaopatrzeniem apteki w produkty lecznicze i materiały medyczne
 • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach odbywania praktyki
 • korzystanie z literatury fachowej oraz innych dostępnych źródeł informacji o lekach
 • stosowanie zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia

 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
tel. 018 443 80 77,
kom. 604 447 264
e-mail: nsp@poczta.onet.pl
Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info